"Gaudí"

Traductor de Google:
Exhibitions. Critical review of the artist and architect's works.

Gaudí was never, by a long stretch, the isolated and misunderstood genius that a large part of his bibliography, almost invariably hagiographic, would have us believe, although his work did develop in a specific, local and international artistic and architectural context, but rather within very particular political, ideological and aesthetic strategies.

It is clear that Gaudí’s works constitute the apogee of artistic and intellectual production of Barcelona of the time and many of us would even agree that Barcelona, with its image and nature, maintains a relationship of extraordinary dependence on Gaudí’s works, or that a large part of what we now conventionally understand by Modernism or  art nouveau is identified with his production.

We can say it clearly: Gaudí's "superiority” in his time comes from neither his supposed genius isolation nor any type of inexplicable artistic delirium but rather, precisely, from his capacity for concentrating this era into his buildings, for squeezing it all into his complex work.

Gaudí’s works have far transcended the period he lived in, those turbulent turn-of-the-century years. But if they have, it is because he knew, like no one else, how to interpret his era and propose some of its strongest images. Hence their durability.

If we wish to understand his works in all their profound intensity, in all their terrible drama, we cannot leave aside his era, of recognising where his buildings are woven with the political, idealogical and aesthetic strategies of his time, that is, with the desires and needs of the society they were constructed in. Nor can we forget that all that happened in a Europe where changes occurring in art and architecture were radical: Gaudí, far from being isolated, as it is always said, was an integral part of all this and was consciously connected to everyone.

Gaudí’s architecture is not "formalist", but symbolic. That is, it is not a form of architecture closed in its own musings, but, on the contrary, a form of architecture absolutely committed to life in a Barcelona torn apart by class struggle and the radical artistic transformations of the troubled Europe of 1900.

And he was no mystic far removed from the world but a political figure, present as few were in the setting of this struggle, as one of the central characters of the century in European terms. Or, literally speaking, the constructor of some of the most important symbolic scenarios of Barcelona and Europe of his time: in a profoundly radical sense, of the Architecture of modernity.

Now, an exhibition on Gaudí cannot, then, repeat known stereotypes but rather cover the Gaudí at his most complex who created his work in a multiple context.


Schedule

20 anys després de la celebració de l’Any Gaudí, el Museu Nacional afronta amb aquest projecte una revisió crítica de l’obra de l’artista i arquitecte, especialment present en la seva col·lecció. Gaudí no era, ni de bon tros, el geni aïllat i incomprès que una gran part de la seva bibliografia, gairebé sempre hagiogràfica, ens ha donat a entendre, sinó que la seva obra es va desenvolupar no solament en un context artístic i arquitectònic específic, local i internacional, sinó també dins estratègies polítiques, ideològiques i estètiques ben concretes.

És evident que l'obra de Gaudí constitueix el moment més àlgid de la producció artística i intel·lectual de la Barcelona de la seva època i fins i tot molts podríem estar d'acord que Barcelona, amb la seva imatge i el seu caràcter, manté una relació de dependència extraordinària amb l'obra de Gaudí, o que una gran part del que ara entenem convencionalment per Modernisme o art nouveau s'identifica amb la seva producció.

Ho podem dir clarament: la "superioritat" de Gaudí damunt la seva època no prové ni del seu suposat aïllament genial ni de cap tipus de deliri artístic inexplicable, sinó, justament, de la capacitat que va tenir per concentrar aquesta època en els seus edificis, per contraure-la tota en la seva obra tan complexa.

L'obra de Gaudí ha transcendit, de molt, el temps en què ell va viure, aquells anys turbulents entre dos segles. Però si ho ha fet és perquè ell va saber, com ningú, interpretar el seu temps, i proposar algunes de les imatges més fortes. Per això perdura.

Si volem comprendre la seva obra en tota la seva profunda intensitat, en tot el seu terrible dramatisme, no podem deixar de banda el seu temps, de reconèixer la manera en què els seus edificis es teixeixen amb les estratègies polítiques, ideològiques i estètiques de la seva època, és a dir, amb els desitjos i les necessitats de la societat en la qual es van construir. Ni tampoc podrem oblidar que tot això passava en una Europa on els canvis que s'estaven produint en l'art i l'arquitectura eren radicals: Gaudí, lluny d'estar-ne aïllat, com sempre es diu, en formava part integrant, i estava conscientment connectat amb tothom.

L'arquitectura de Gaudí no és "formalista", sinó simbòlica. És a dir que no és una arquitectura tancada en les seves pròpies elucubracions, sinó, al contrari, és una arquitectura absolutament compromesa amb la vida d'una Barcelona esquinçada per la lluita de classes i les transformacions artístiques radicals de l'Europa convulsa del 1900. I ell no és un místic absent del món, sinó un personatge polític, present com pocs en l'escena d'aquesta lluita, tant com un dels grans protagonistes del segle en termes europeus. O, literalment, el constructor d'alguns dels escenaris simbòlics més importants de la Barcelona i de l'Europa del seu temps: en un sentit profundament radical, de l'Arquitectura de la modernitat.

Ara, una exposició sobre Gaudí no pot, doncs, repetir els tòpics coneguts, sinó recórrer el Gaudí complexíssim que realitza la seva obra en un context múltiple.

Posteriorment, l'exposició viatjarà a París, al Musée d'Orsay, on es podrà veure del 14 de març al 17 de juliol de 2022.

Museu Nacional d'Art de Catalunya

Address:
C Mirador Palau Nacional, 6*10
:
Sants-Montjuïc
Neighborhood:
el Poble-sec
City:
Barcelona
Where
Museu Nacional d'Art de Catalunya
When
From 19/11/2021 to 06/03/2022

You may also be interested in...

If you get bored in Barcelona...it's because you want to be!

Find out all the activities the city has in store for you

Barcelona offers plenty for discovery over the entire year