‘Persona’

Traductor de Google:
Exhibitions. Anna Oswaldo Cruz displays her portraits at La Virreina Centre de l'Imatge.

Austrian and Brazilian by birth, Anna Oswaldo Cruz began to produce portraits of a series of writers, artists and intellectuals living in the city in the early 90s. The photos photographs appeared in numerous books, newspapers and magazines.

If people in Barcelona in the 90s could be understood as a kind of liberal apotheosis and an apocalypse that put an end to certain social differences, a triumph of homogeneity embodied in the middle classes, we have to ask ourselves what portrait would this less official sphere of culture in Barcelona present to us today, which people – hence the exhibition title – feed it now?

To answer these questions, Anna Oswaldo Cruz has taken a series of photographs, expressly conceived for her project at La Virreina Centre de la Imatge, in which she considers those artists, writers, activists, architects and intellectuals who, 30 years on, not only talk to us of the people who produce critical knowledge in the city at the present time, but also about the changes in class, gender, race, background, etc. that have taken place in Barcelona society.

Schedule

Austríaca i brasilera d’origen, Anna Oswaldo Cruz (la Haia, 1965) ha viscut a Rio de Janeiro, Munic i, des de 1990, a Barcelona. Precisament a principi dels anys noranta comença a fer retrats d’un seguit d’escriptors, artistes i intel·lectuals que en aquells moments residien a la ciutat, i que van publicar-se en nombrosos diaris, revistes i editorials.

Vist des del present, aquest conjunt d’imatges configura una mena d’esfera pública i cultural d’una època, un retrat de Barcelona en què els protagonistes són, en molt casos, individus vinguts de llocs i països diversos, seduïts potser per una idea de cosmopolitisme heretada de dècades anteriors i que va tenir en les transformacions socials, econòmiques i urbanístiques dels Jocs Olímpics de 1992 un punt d’inflexió o de truncament particular.

Si els noranta barcelonins poden llegir-se com una apoteosi liberal i una apocalipsi de certes discrepàncies ciutadanes, un triomf de l’homogeneïtat personificada per les classes mitjanes, cal preguntar-se quin retrat ens retornaria, avui, aquella esfera de la cultura menys oficialista de Barcelona, quines persones –d’aquí ve el títol de la mostra– l’alimenten actualment.

Per tal de respondre aquestes preguntes, Anna Oswaldo Cruz ha fet una sèrie de fotografies, concebudes especialment per al seu projecte a La Virreina Centre de la Imatge, en què explora aquells artistes, escriptors, activistes, arquitectes i intel·lectuals que, trenta anys després, no ens parlen només de qui produeix coneixement crític a la ciutat en aquest moment, sinó també sobre quins canvis de classe, gènere, raça, procedència, etc., ha experimentat la societat barcelonina.

La Virreina Centre de la Imatge

Address:
C la Rambla, 99
:
Ciutat Vella
Neighborhood:
el Raval
City:
Barcelona
Where
La Virreina Centre de la Imatge
When
From 19/03/2021 to 23/05/2021

You may also be interested in...

If you get bored in Barcelona...it's because you want to be!

Find out all the activities the city has in store for you

Barcelona offers plenty for discovery over the entire year