“On colours, gestures and transformation”

Traductor de Google:
Exhibitions. Andreas M. Kaufmann explores the role of technology in the construction of linguistic, sensory and ideological perceptions.

A large number of the projects carried out by Andreas M. Kaufmann (Zuric, 1961) explore the role of technology in constructing linguistic, sensory and even ideological perceptions.

However, far from recreating them in their most obvious forms - in one-way interaction, in games that deceive or confirm what is being observed, in the wonders generated by certain devices-, the artist investigates quite the opposite, that is, he studies the extent to which there are forms of technological expression that interrogate themselves by betraying the grammatical elements of which they are comprised, they become a vehicle of simplicity, a course that connects the interfaces and their rearguards.

A proposal on use rather than poetry, a production of meaning rather than a declaration of intentions. This is how we might consider the role of the device in the works of Kaufmann, who to all this adds a certain playful vision mixed with positionings that are not exempt from political irony.

Because, in effect, when the machines “speak”, when they shun their nature as gadgets, they simply announce the anachronism that is characteristic of them, that characteristic that enables them to inhabit various times simultaneously. Although, on the other hand, would this simultaneous nature not be the most inalienable condition of a work of art, that which distinguishes it from science or history?

On colours, gestures and transformation is an exhibition featuring three different projects: the installation  13 Blind Men Walking (2021), the electronic sculpture  Public Monument:  Carlos (1998-1999) and the work in progress  Innocent Colors.

This is a triptych which examines, respectively, the processes of dislocation of the visual and auditory coordinates, the systems of collective attention in public space, and the antagonistic relationships between information, propaganda and photography.

Schedule

Una part significativa dels projectes realitzats per Andreas M. Kaufmann (Zuric, 1961) exploren quin és el paper de la tecnologia en la construcció de les percepcions lingüístiques, sensorials i, fins i tot, ideològiques. Lluny de recrear-se, però, en els seus tics més obvis –en la interacció unidireccional, en els jocs que enganyen o ratifiquen allò que s’està observant, en les meravelles suscitades des de certs aparells–, l’artista investiga tot just el contrari, és a dir, estudia fins a quin punt hi ha unes formes d’expressió tecnològica que «s’interroguen» a si mateixes per deixar entreveure els elements gramaticals que les constitueixen, esdevenen un vehicle de simplicitat, un curs que acobla les interfícies i les seves rereguardes.

Una proposta d’ús abans que una poètica, una producció de sentit abans que una declaració d’intencions. Així podríem considerar el paper del dispositiu en els treballs de Kaufmann, que a tot això hi afegeix una certa visió lúdica que es mescla amb posicionaments no exempts d’ironia política. Perquè, en efecte, quan les màquines «parlen», quan defugen la seva naturalesa de gadgets, només anuncien l’anacronisme que els és propi, aquella característica que permet habitar diversos temps alhora. Tot i que, d’altra banda, ¿no seria aquesta mateixa simultaneïtat la condició més inalienable de l’obra d’art, allò que la distingeix de les ciències o de la història?

Sobre colors, gestos i transformació és una mostra que aplega tres propostes diferents: la instal·lació 13 Blind Men Walking [13 homes cecs que caminen] (2021), l’escultura electrònica Public Monument: Carlos [Monument públic: Carlos] (1998-1999) i el projecte en curs Innocent Colors [Colors innocents].

Es tracta d’un tríptic que examina, respectivament, els processos de dislocació de les coordenades visuals i sonores, els sistemes d’atenció col·lectiva a l’espai públic, i les relacions antagòniques entre informació, propaganda i fotografia.

La Virreina Centre de la Imatge

Address:
C la Rambla, 99
:
Ciutat Vella
Neighborhood:
el Raval
City:
Barcelona
Where
La Virreina Centre de la Imatge
When
From 11/06/2021 to 29/09/2021

You may also be interested in...

If you get bored in Barcelona...it's because you want to be!

Find out all the activities the city has in store for you

Barcelona offers plenty for discovery over the entire year