“Soil and subsoil”

Traductor de Google:
Exhibitions. In June 2015, Patricia Dauder buried a set of works in a vacant plot of land in Hospitalet.

In June 2015, Patricia Dauder (Barcelona, 1973) buried a set of works in a vacant plot of land in Hospitalet de Llobregat.

The pieces taken from the studio spent several weeks under ground. A wide range of materials were exposed to deliberate degradation, suffering the effects of the climate and the corrosion of the soil. This action, outside the studio, extended the time required to complete the works.

By leaving them exposed to the elements, the artist added a good dose of randomness to the result. Each of the pieces ran the risk of degrading. It could all have been a wasted effort if it weren't for the fact that each of the unearthed pieces - despite their ruined appearance - evoked the atmospheric conditions that had left their mark on them.

The exhibition features four projects carried out following that summer.  Groundworks - Documents (2021) records the movements of earth carried out at the site in L'Hospitalet de Llobregat;  Weather Sticks (2018) features a series of ceramic pieces produced following the principle of a process open to meteorological intervention;  Seccions (2021) is an installation displayed on the walls featuring numerous lithographs, a set that serves as a preface to the film  Insulana (2021), inspired by the volcanic eruption that affected the Azores Islands between 1957 and 1958. The film, produced in S16 mm and projected in 35 mm, transfers to the screen the double exposure of the images the artist works with, as is the case with the lithographs, which produce palimpsests of varying intensities.

For this reason, the exhibition route is presented in two stages, which opens up the possibility of seeing the same work twice. The result is a compendium of the work produced in the studio and the other produced outdoors, a dual approach which is a constant in the latest works by Patricia Dauder.

Schedule

Al juny de 2015 Patricia Dauder (Barcelona, 1973) va enterrar un conjunt d'obres en un solar buitde L'Hospitalet de Llobregat. Les peces sortides de l'estudi van passar setmanes colgades sota terra. Un gran ventall de materials es van exposar a una degradació premeditada patint els efectes del clima i la corrosió del sòl. Aquella acció portes enfora de l'estudi es va dilatar el temps necessari per completar les obres. En deixar-les abandonades a la intempèrie,l'artista va afegir una bona dosi de contingència al resultat. Cadascuna de les peces corria el risc de degradar-se. Tot plegat podia acabar en un esforç inútil, si no fos perquè cada bocí desenterrat —malgrat l'aspecte arruïnat— evocava les condicions atmosfèriques que havien deixat la seva petjada.

L'exposició aplega quatre projectes realitzats després d'aquell estiu. Groundworks - Documents (2021) registra els moviments de terra efectuats al solar de L'Hospitalet de Llobregat; Weather Sticks (2018) reuneix una sèrie de peces ceràmiques fabricades seguint el principi d'un procés obert a la intervenció dels factors climàtics; Seccions (2021) desplega sobre les parets una instal·lació amb nombroses litografies, un conjunt que prologa la pel·lícula Insulana (2021), inspirada en l'erupció volcànica que va afectar les illes Açores entre 1957 i 1958. El film, realitzat en S16 mm i projectat en 35 mm, trasllada a la pantalla una doble exposició de les imatges amb les quals treballa l'artista, tal com també passa amb les litografies, que produeixen pamlipsestos d'una intensitat variable.

Per això el recorregut de l'exposició es presenta en dos temps, la qual cosa obre la possibilitat de veure dues vegades la mateixa obra. El resultat és un compendi de l'obra produïda a l'estudi i la d'aquella altra feta a cel obert, un doble vessant constant en els últims treballs de Patricia Dauder.

La Virreina Centre de la Imatge

Address:
C la Rambla, 99
:
Ciutat Vella
Neighborhood:
el Raval
City:
Barcelona
Where
La Virreina Centre de la Imatge
When
From 11/06/2021 to 29/09/2021

You may also be interested in...

If you get bored in Barcelona...it's because you want to be!

Find out all the activities the city has in store for you

Barcelona offers plenty for discovery over the entire year